Jedynie takie Certyfikaty, ze stosownymi pieczęciami, zdjęciem właściciela i własnoręcznym podpisem A. A. Chrzanowskiej uprawniają do nauczania Psychologicznego Portretu Tarota wg. autorskiej metody jej Twórczyni Alli Alicji Chrzanowskiej.

Prawo do ubiegania się o Certyfikat uprawniający do nauczania uzyskują osoby po 2 latach od pierwszego seminarium u Alli Alicji Chrzanowskiej i przejściu następujących etapów:

- Portret Urodzeniowy

- Portret Karmiczny

- Portret Partnerski

- Portret Cienia

- Dodatkowe pozycje w Portrecie

- Archetypy Wielkich Arkanów pod kątem Psychologicznego Portretu Tarota

- Programy PSP

- Oktawy i triady

- Struktura Portretu

- Portret z uwzględnieniem Małych Arkanów

- Matryca

Certyfikat traci swoją ważność po 2 latach od wydania, o ile jego Właściciel nie weźmie udziału w kursach podnoszenia kwalifikacji w zakresie Portretu.

    

Только такие Сертификаты с соответствующими печатями, фотографией владельца и личной подписью А. А. Хшановской дают право преподавать Психологический Портрет Таро согласно с оригинальному методу ее создателя Аллы Aлици Хшановской.

Право подать заявку на Сертификат, дающий право обучат, предоставляется людям через 2 года после первого семинара у А. А. Хшановской и прохождению следующих этапов:

- Портрет рождения

- Кармический портрет

- Партнерский портрет - Композит

- Портрет Тени

- Дополнительные позицыи в Портрете

- Архетипы Великих Арканов в Психологическом Портрете Таро

- Программы ПСПТаро

- Октавы и триады

- Структура Портрета

- Портрет из Малых Арканов

- Матрица

Сертификат теряет силу через 2 года после его выдачи, если только его владелец не участвует в курсах повышения квалификации в области Портрета.

Osoby, które już uzyskały uprawnienia Nauczycieli takie certyfikaty otrzymają nieodpłatnie w stosownym czasie. Natomiast osoby, które chcą uzyskać taki certyfikat muszą spełnić wymagania podane w zakładce „Program szkoleń”.

Люди, которые уже получили права учителей, получaт такие сертификаты бесплатно в свое время. A тe люди, которые хотят получить такой сертификат, должны соответствовать требованиям, указанным на вкладке «Программа обучения».