Alla Alicja Chrzanowska urodziła się w 1959 roku w Polsce, ale w rodzinie rosyjskich emigrantów, którzy uciekli w 1918 roku z ogarniętego rewolucyjną pożogą Petersburga.  Wychowywali ją dziadkowie i pradziadkowie, dzięki czemu nigdy nie utraciła więzi ze swoimi korzeniami, z rosyjską tradycją i kulturą, od urodzenia była dwujęzyczna, choć z wykształcenia jest filologiem polskim. Równie mocne są więzi Chrzanowskiej z ezoteryką. Jej prababcia wróżyła z kart Tarota, a umiejętność tę zdobyła jeszcze w carskiej Rosji, babcia wróżyły z kart zwykłych, pradziadek był zielarzem, a dziadek prawosławnym duchownym i uzdrowicielem – leczył modlitwą i przez „nakładanie rąk”. Nic więc dziwnego, że ezoteryką zajmuje się od dzieciństwa, zaś od 1992 roku robi to zawodowo.  Autorską metodę Psychologicznego Portretu Tarota opracowała w 1996 roku i cały czas ją rozwija i udoskonala. Sama tak mówi o Portrecie: „Utworzyłam nowy egregor, który teraz żyje swoim własnym życiem i wspiera tych, którzy się nim zajmują. Portret to żywy twór i ciągle pojawiają się w nim nowe elementy, dlatego nikt, nawet ja, nie może powiedzieć, że zna cały Portret.”


Алла Алиця Хшановская родилась в 1959 году в Польше, в семье русских эмигрантов, бежавших в 1918 году из революционного пожара в Санкт-Петербурге. Воспитывали ее дедушки и прадедушки, благодаря чему она никогда не теряла связей со своими корнями, с русской традицией и культурой, она была двуязычной с рождения, хотя по профессии она была польским филологом. Связи Хшановской с эзотерикой тоже очень сильны. Ee прабабушка гадала нa картaх Таро, она овладела этим мастерством еще в царской России, бабушка предсказывала будущее нa обычных картaх, прадед был травником, дедушкa православным священнослужителем и целителем - он лечил молитвой и «накладывал руки». Неудивительно, что и онa занимается эзотерикoй с детства, а с 1992 года занимается этим профессионально. В 1996 году она разработала собственный метод Психологического Портрета Таро и продолжает постоянно развивать и совершенствовать его. Вот что онa говорит о Портрете: «Я создалa новый эгрегор, который теперь живет своей жизнью и поддерживает тех, кто этим занимается. Портрет - это живое творение, и в нем постоянно появляются новые элементы, поэтому никто, даже я, не может сказать, что он знает весь Портрет ».