Radiant Wise Spirit Tarot – (Tarot Promiennego Ducha)

Talia Ridera w nowej, eleganckiej wersji. Karty Rider Waite to najpopularniejsza i najszerzej opisana w literaturze talia kart Tarota. Prosta i bardzo czytelna symbolika, wraz z Małymi Arkanami przestawionymi w formie łatwych do zinterpretowania obrazków stanowią o atrakcyjności tej talii zwłaszcza do nauki Tarota.


Radiant Wise Spirit Tarot – (Таро Сияющего Духа)

Колода Райдерa в новой, элегантной версии. Карты Райдер Уэйт являются наиболее популярными и наиболее широко описанными в литературе колодами карт Таро. Простая и очень четкая символика вместе с Малыми Арканами, представленными в виде легко интерпретируемых картинок, делают эту колоду особенно привлекательной для изучения Таро.


    

        Millennium Thoth Tarot – (Tarot Tysiąclecia)

Millennium Thoth Tarot – talia graficzki, która zaprojektowała Arcanum Tarot inspirowana talią A. Crowley’a, ale przenosząca te karty w XXI wiek. Symbolika kart jest czytelna i zrozumiała dla współczesnego interpretatora. Nadaje się do wszelkich rozkładów, a szczególnie dotyczących trudnych spraw, dziwnych zdarzeń, problemów osobistych, prognozowania przyszłości i do medytacji.


Millennium Thoth Tarot – (Таро Тысячелетия)

Millennium Thoth Tarot - колода художника, который разработал Arcanum Tarot, вдохновленная колодой А. Кроули, но перенесший эти карты в 21-й век. Символика карт ясна и понятна современному пользователю. Она подходит для всех розкладов, особенно для сложных вопросов, странных событий, личных проблем, прогнозирования будущего и медитации.


   

              Pre-Raphaelite Tarot

Pre-Raphaelite Tarot – (Tarot Prerafaelicki) to talia Giuliano Costy, który nadał swemu Tarotowi bardzo intrygujące piękno. Karty Giuliano Costy łączą w sobie bujność sztuki prerafaelitów z fascynującym surrealizmem i zaskakującą symboliką, pozostając jednocześnie wiernym tradycyjnym znaczeniom kart. Obrazy na tych kartach zainspirują każdego tarocistę i znacząco ułatwią interpretację. Można ją stosować do analizy wielu spraw, ale szczególnie do spraw miłosnych i relacji w związkach.

Pre-Raphaelite Tarot – (Таро Прерафаэлицкий) - это талия Джулиано Коста, который придал своему Таро очень интригующую красоту. Карты Джулиано Косты сочетают изобилие искусства прерафаэлитов с захватывающим сюрреализмом и удивительной символикой, оставаясь верными традиционным значениям карт. Изображения на этих картах вдохновят каждого таролога и значительно облегчат интерпретацию. Он может быть использован для анализа многих вопросов, но особенно для любовных отношений и семейных отношений. 


      

   
Tarot de la Nuit

Tarot de la Nuit – (Tarot Nocy) niezwykła, oczarowująca talia pełna wymownej symboliki i archetypowych odniesień. Ukazuje całe piękno nocy, a jednocześnie przybliża tę część ludzkiej osobowości, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. To doskonała talia do zgłębiania kwestii psychologicznych, do analizy Portretu Cienia, ale także do prognozy przyszłości i rozwiązywania niejasnych, ukrywanych przed światem spraw. Można ją też stosować do pracy z lękami, obawami i skrytymi głęboko w psychice blokadami.

Tarot de la Nuit – (Таро ночи) необычная, очаровательная талия, полная красноречивой символики и архетипических ссылок. Онa раскрывает красоту ночи и в то же время приближает к той части человеческой личности, которая не видна с первого взгляда. Это отличная колода для изучения психологических проблем, анализа Портретa Тени, а также для прогнозирования будущего и решения неясных проблем, скрытых от мира. Можна использовать её тоже для работы со страхами, тревогами и секретами, скрытыми глубоко в психике.

    

              

                        


Talię tę można zamówić e-mail: as_2@op.pl

Płatność z zagranicy przez PayPal: as_2@op.pl

Cena talii – 75,00 zł/ 17,50 euro

Koszt wysyłki w Polsce – 10,00 zł

Koszt wysyłki do Rosji – 4,30 euro

Koszt wysyłki w Europie i do Izraela – 4,30 euro


Эту колоду можно заказать по электронной почте: as_2@op.pl

Оплата из-за рубежа через PayPal: as_2@op.pl

Цена колоды - 75,00 злотых / 17,50 евро

Стоимость доставки в Польшe - 10,00 злотых

Стоимость доставки в Россию - 4,30 евро

Стоимость доставки в Европу и в Израиль - 4,30 евро


Tarot Before

Bardzo interesująca talia, tworzy komplet z After Tarot i RWS Tarot

 

Очень интересная колода, создает набор с After Тарои RWS Таро


   

  

Talię tę można zamówić e-mail: as_2@op.pl

Płatność z zagranicy przez PayPal: as_2@op.pl

Cena talii – 72,00 zł/ 17,30 euro

Koszt wysyłki w Polsce – 10,00 zł

Koszt wysyłki do Rosji – 4,30 euro

Koszt wysyłki w Europie i do Izraela – 4,30 euro


Эту колоду можно заказать по электронной почте: as_2@op.pl

Оплата из-за рубежа через PayPal: as_2@op.pl

Цена колоды - 72,00 злотых / 17,30 евро

Стоимость доставки в Польшe - 10,00 злотых

Стоимость доставки в Россию - 4,30 евро

Стоимость доставки в Европу и в Израиль - 4,30 евро