Wymagania do Certyfikatu Nauczyciela

Uzyskać prawo do nauczania autorskiej metody Psychologicznego Portretu Tarota i otrzymać stosowny Certyfikat można dwojako:

I. Uczestnicząc w minimum 3 seminariach na poziomie wyższym (zaczynając od Portretu Karmicznego, a kończąc na Matrycy, tematy seminariów do wyboru) i zdając egzamin u twórczyni metody Alli Alicji Chrzanowskiej.

II. Uczestnicząc w seminariach lub samodzielnie opracowując podany poniżej materiał i po jego opanowaniu uczestnicząc w seminarium nauczycielskim typu grupowej superwizji pod bezpośrednim nadzorem Alli Alicji Chrzanowskiej, tym samym poddając się jej ocenie.

Wymagany materiał do uzyskania uprawnień Nauczyciela PSPTaro

1. Podstawy

1.1 Portret Indywidualny

1.2. Portret Partnerski

1.3. Portret Karmiczny

1.4. Portret Cienia

1.5. Dodatkowe pozycje w Portrecie

2. Archetypy Wielkich Arkanów pod kątem Psychologicznego Portretu Tarota

2.1. Głupiec

2.2. Mag

2.3. Kapłanka

2.4. Cesarzowa

2.5. Cesarz

2.6. Kapłan

2.7. Kochankowie

2.8. Rydwan

2.9. Sprawiedliwość

2.10. Eremita

2.11. Koło Fortuny

2.12. Moc

2.13. Wisielec

2.14. Śmierć

2.15. Równowaga

2.16. Diabeł

2.17. Wieża Boga

2.18. Gwiazda

2.19. Księżyc

2.20. Słońce

2.21. Sąd Boży

2.22. Świat

3. Programy, czyli instrukcja obsługi człowieka

3.1. I – Program kontaktów i komunikacji

3.2. II – Program wewnętrznej natury człowieka

3.3. III – Program finansowy i materialny

3.4. IV – Program zawodowy (pracy)

3.5. V – Program rozwoju intelektualnego i wiedzy

3.6. VI – Program partnerskie

3.7. VII – Program kariery i sławy

3.8. VIII – Program wewnętrznej harmonii

3.9. IX – Program duchowości

3.10. X – Program karmiczne

3.11. XI – Program siły wewnętrznej

3.12. XII – Program bezświadomości

3.13. XIII – Program zdrowia

3.14. XIV – Program realizacji społecznej

3.15. XV – Program seksualne i energetyczne

3.16. XVI – Program budowania swego świata

3.17. XVII – Program kreatywności i artyzmu

3.18. XVIII – Program podświadomości

3.19. XIX – Program świadomości

3.20. XX – Program rodzinne

3.21. XXI – Program psychiki subtelnej

4. Portret Alfabetyczny

4.1. Dane personalne

4.2. Miejsce urodzenia

4.3. Miejsce zamieszkania

4.4. Inne dane alfabetyczne

5. Pary Wielkich Arkanów

5.1. Uzupełniające się

5.2. Karty sprzeczne

6. Oktawy i triady w Portrecie

6.1. Oktawy

6.2. Triady

7. Struktura Portretu

7.1. Sfera Ducha i Sfera Materii

7.2. Klepsydra

7.3. Ciągi, Romby i Dublety

8. Portret z uwzględnieniem Małych Arkanów

8.1. Obliczanie Portretu

8.2. O czym mówi Droga Wojownika?

8.3. Do czego służy Droga Artysty?

8.4. Jak korzystać z Drogi Intelektualisty?

8.5. Co daje Droga Gospodarza?

9. Matryca – najwyższe wtajemniczenie

9.1. Czym jest Matryca?

9.2. Siedem poziomów bytu człowieka

9.2.1. Poziom wydarzeniowy – I

9.2.2. Poziom psychiczny – II

9.2.3. Poziom karmiczny – III

9.2.4. Poziom duchowy – IV

9.2.5. Poziom materialny – V

9.2.6. Poziom emocjonalny – VI

9.2.7. Poziom kreatywności – VII

9.3. Jak budujemy Matrycę?

9.3.1. Co i w jaki sposób wykorzystujemy do obliczenia Matrycy?

9.3.2.przyporządkowanie arkanów do kolumn

9.4. Sztuka interpretacji Matrycy

9.4.1. Ilość archetypów w danej kolumnie

9.4.2. Filary

9.4.3. Pasaże

9.4.4. Dwór

9.4.5. Puste miejsca

9.4.6. Podstawowe energie ludzkiej osobowości, ich współdziałanie, konflikty i przyjacielskie związki energii

9.4.7. Zasady przepływania energii w kolumnach Matrycy

9.4.8. Zmiany kierunku przepływu energii – zwroty i zagięcia


Требования к Cертификату Учителя

Получить право преподавать авторский метод Психологического Портрета Таро и получить соответствующий Сертификат можно двумя способами:

I. Принимая участие как минимум в трех семинарах на высшем уровне (начиная с Кармического Портрета и заканчивая Mатрицей, темы семинаров на выбор) и сдать экзамен у создателя метода Алла Алици Хшановской.

II. Принимая участие в семинарах или самостоятельно разрабатывать материал, указанный ниже и после их освоения, участвуя в семинаре Учительским типa групповой супервизии под непосредственным наблюдением Алла Алици Хшановской, тем самым подчиняясь ей оценке.

Требуется освоение следующих материалов для получения права преподавателя PSPTaro

1. Основы

1.1 Индивидуальный Портрет

1.2. Партнерский Портрет  

1.3. Кармический Портрет

1.4. Теневой Портрет

1.5. Дополнительные позиции в Портрете

1.6. Различные варианты Портретов - зеркальные, монолитные, парные

2. Архетипы Великих Аркаoв в ракурсе Психологического Портрета Таро

3. Программы, то есть инструкция обслуживания человека.

3.1. I - Контактная и коммуникационная программа

3.2. II - Программа внутренней сущности человека

3.3. III - Финансовая и материальная программа

3.4. IV - Профессиональная программа

3.5. V - Программа интеллектуального развития и знаний

3.6. VI - Партнерская программа

3.7. VII - Программа карьеры и славы

3.8. VIII - Программа внутренней гармонии

3.9. IX - Программа духовности

3.10. X - Кармическая программа

3.11. XI - Программа внутренней силы

3.12. XII - Программа бессознателного

3.13. XIII - Программа здоровья

3.14. XIV - Программа социальной реализации

3.15. XV - Сексуальная и энергетическая программа

3.16. XVI - Программа построения вашего мира

3.17. XVII - Программа творчества и артистизма

3.18. XVIII - Программа подсознания

3.19. XIX - Программа сознания

3.20. XX - Семейная программа

3.21. XXI - Программа тонкой психики

4. Алфавитный Портрет

4.1. Личные данные

4.2. Место рождения

4.3. Место жительства

4.4. Другие алфавитные данные

5. Пары Великих Аркадов

5.1. Дополнительные карты

5.2. Дружеские карты

6. Октавы и триады в портрете

6.1. Oктавы

6.2. Триады

7. Структура Портретa

7.1. Сфера Духа и Сфера Материи

7.2. Песочные часы

7.3. Строки, Ромбы и Дублеты

8. Портрет включающий Младшие Аркана

8.1. Расчет Портрета

8.2. О чем говорит Путь Воина?

8.3. К чему годится Путь Художника?

8.4. Как использовать Путь Интеллектуалиста?

8.5. Что дает Путь Хозяина?

9. Матрица - наивысшая мистерия

9.1. Что такое Матрица?

9.2. Семь уровней человеческого бытия

9.2.1. Уровень событийный - I

9.2.2. Психический уровень - II

9.2.3. Кармический уровень - III

9.2.4. Духовный уровень - IV

9.2.5. Материальный уровень - V

9.2.6. Эмоциональный уровень - VI

9.2.7. Уровень творчества - VII

9.3. Как мы создаем Матрицy?

9.3.1. Что и как мы используем для вычисления Матрицы?

9.3.2. Причисление Аркан к колонкам

9.4. Искусство интерпретации матрицы

9.4.1. Количество архетипов в данной колонке

9.4.2. Колонки

9.4.3. Пассажи

9.4.4. Двор

9.4.5. Пустые места

9.4.6. Основные энергии человеческой личности, их сотрудничество, конфликты и дружеские энергетические отношения 

9.4.7. Принципы потока энергии в колонках Mатрицы

9.4.8. Изменения направления потока энергии - повороты и изгибы