2020

Maj


Szkolenie w języku polskim. Zajęcia prowadzi Alla A. Chrzanowska

30-31.05.2020 – Archetypy rodzinne w Portrecie


Lipiec


Szkolenia w języku rosyjskim. Organizator Nadieżda Matwiejewa i Lidia Smal. Centrum Olwie: http://olvia-center.ru/

1. 20-21.07 – Uzupełnienie Matrycy

2. 22-23.07 – Koło życia w Portrecie

3. 25-26.07 – Ja, bohater mego życia, podróż przez Wielkie Arkana

4. 27-28.07 – Moja seksualność w Portrecie i Programie

5. 30-31.07 – Superwizja na uprawnienia do nauczania


Обучение на русском языке. Организатор Надежда Матвеев и Лидия Смал. Центр Ольвия: http://olvia-center.ru/

1. 20-21.07 – Пополнение Матрицы

2. 22-23.07 - Круг жизни в Портрете

3. 25-26.07 - я, герой своей жизни, путешествую по Великим Арканам

4. 27-28.07 - Моя сексуальность в Портрете и программе

5. 30-31.07 – Защита кандидатов на получение сертификата учителя


Sierpień

I

Szkolenie w języku polskim. Zajęcia prowadzi Alla A. Chrzanowska 14-16.08.2020

1. Koło Życia – realizacja Wielkich Arkanów w Portrecie

2. Ja i mój Cień

II

Szkolenia w języku rosyjskim. Organizator Irina Domanowa, Ukraina: https://ceza.org.ua/seminars/

1. 22-23.08 – Wprowadzenie do Matrycy

2. 24-25.08 – Mitologiczne archetypy w Portrecie

3. 27-28.08 – Moja misja w Portrecie


Обучение на русском языке. Организатор Irina Domanowa, Ukraina: https://ceza.org.ua/seminars/

1. 22-23.08 – Введение в Матрицу

2. 24-25.08 – Мифологические архетипы в Портрете

3. 27-28.08 – Моя миссия в Портрете


Wrzesień

Szkolenia w języku rosyjskim. Organizator Swetlana Pechurina, Rosja: http://psptaro.ru/

1. 04-05.09 – Triady i oktawy w Portrecie

2. 06-07.09 – Ja, bohater mego życia, podróż przez Wielkie Arkana

3. 09-10.09 – Archetypy Portretu Cienia

4. 11-12.09 – Uzupełnienie Matrycy

Обучение на русском языке. Организатор Светлана Печурина, Россия: http://psptaro.ru/

1. 04-05.09 – Триады и октавы в Портрете

2. 06-07.09 – Я, герой своей жизни, путешествую по Великим Арканам

3. 09-10.09 – Aрхетипы Портрета Тени

4. 11-12.09 – Пополнение Матрицы