2020

Luty

Szkolenie w języku polskim. Zajęcia prowadzi Alla A. Chrzanowska

29.02-01.03.2020 – Praca z wewnętrznym dzieckiem poprzez Psychologiczny Portret Tarota


Marzec

Szkolenia w języku rosyjskim. Organizator Irina Matyulkowa. Centrum Tarota http://tarosite.com/

1. 14.03. - 15.03 – Runy słowiańskie

2. 16.03 – 17.03 – Wprowadzenie do Matrycy

3. 19.03 – 20.03 – Interpretacja Archetypów Portretu Cienia

4. 21.03 – 22.03 – Portret w Kole Życia

5. 23.03 – Obrona-prezentacja pretendujących do uzyskania Certyfikatu Nauczyciela

Обучение на русском языке. Организатор Иринa Матюлькова. Центр http://tarosite.com/

1. 14,03. - 15.03 - Cлавянские руны

2. 16.03 - 17.03 - Введение в Матрицу

3. 19.03 - 20.03 - Интерпретация архетипов Портрета Тени

4. 21.03 - 22.03 - Портрет Таро в Круге Жизни

5. 23.03 - Защита кандидатов на получение сертификата учителя


Maj

I

KONFERENCJA

01-02.05.20 – I Międzynarodowa konferencja Klasyka Psychologicznego Portretu Tarota

01-02.05.20 – I Международная конференция Классического Психологического Портрета Таро

II

Москвa

Szkolenia w języku rosyjskim. Organizator Nadieżda Matwiejewa i Lidia Smal. Centrum Olwie: http://olvia-center.ru/

1. 03-04.05 – Interpretacja Portretu

2. 06-07.05 – Archetypy rodzinne w Portrecie

3. 08-09-05 –Archetypy Cienia

4. 11-12.05 – Archetypy Przejścia


Обучение на русском языке. Организатор Надежда Матвеев и Лидия Смал. Центр Ольвия: http://olvia-center.ru/

1. 03-04.05 – Интерпретация Портрета

2. 06-07.05 – Семейные архетипы в Портрете

3. 08-09.05 – Aрхетипы Портрета Тени

4. 11-12.05 – Aрхетипы Перехода

III


Szkolenie w języku polskim. Zajęcia prowadzi Alla A. Chrzanowska

30-31.05.2020 – Archetypy rodzinne w Portrecie

Lipiec


Szkolenia w języku rosyjskim. Organizator Nadieżda Matwiejewa i Lidia Smal. Centrum Olwie: http://olvia-center.ru/

1. 20-21.07 – Uzupełnienie Matrycy

2. 22-23.07 – Koło życia w Portrecie

3. 25-26.07 – Ja, bohater mego życia, podróż przez Wielkie Arkana

4. 27-28.07 – Moja seksualność w Portrecie i Programie

5. 30-31.07 – Superwizja na uprawnienia do nauczania


Обучение на русском языке. Организатор Надежда Матвеев и Лидия Смал. Центр Ольвия: http://olvia-center.ru/

1. 20-21.07 – Пополнение Матрицы

2. 22-23.07 - Круг жизни в Портрете

3. 25-26.07 - я, герой своей жизни, путешествую по Великим Арканам

4. 27-28.07 - Моя сексуальность в Портрете и программе

5. 30-31.07 – Защита кандидатов на получение сертификата учителя